با عنوان : مطالعه اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی فیلم خوراکی نشاسته ساگو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کشاورزی (M.S.c)

گرایش علوم و صنایع غذایی

عنوان

مطالعه اثر عصاره آویشن برخواص فیزیکوشیمیایی، مکانیکی

و ضد میکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو

استاد راهنما

دكتر عبدالرضا محمدی نافچی

استاد مشاور

دكتر حبیب الله میرزائی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب
صفحه عنوان
1 چکیده
فصل اول: مقدمه
3 1-1- مقدمه
4 1-2- اهداف  
4 1-2-1- هدف اصلی 
4 1-2-2- هدف اختصاصی 
4 1-3- پرسش اصلی پژوهش 
5 1-4- نمودار پژوهش
فصل دوم: مروری بر منابع
7 2-1- بسته­بندي
7 2-2- پليمر و بيوپليمر 
7 2-2-1- مزيت بيوپليمرها
8 2-2-2- خصوصيات بيوپليمرها
8 2-2-2-1- بازدارندگي در برابر گازها
9 2-2-2-2- بازدارندگي نسبت به بخار آب  
9 2-2-3- بكارگيري بيوپليمرها در بسته بندي 
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
10

2-2-4- روشهاي توليد بسته بنديهاي زيستي (بيوپليمري) 10

2-3- پوششها و فيلمهاي خوراكي  11

2-3-1- تاريخچه بهره گیری از پوشش­هاي خوراكي  12

2-3-2- مواد به كار رفته در پوششها و فيلمهاي خوراكي  12

2-3-2-1- پوششها و فيلمهاي بر پايه پليساكاريد 
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
12

2-3-2-2- پوششها و فيلمهاي بر پايه كيتوزان  13

2-3-2-3- پوششها و فيلمهاي بر پايه سلولز  13

2-3-2-4- پوششها و فيلمهاي بر پايه آلژينات   13

2-3-2-5- پوششها و فيلمهاي بر پايه پکتین  14

2-3-2-6- پوششها و فيلمهاي بر پايه کاراگینان  14

2-3-2-7- پوششها و فيلمهاي بر پايه نشاسته 15

2-3-2-8- پوششها و فيلمهاي بر پايه دکسترینها 15

2-3-2-9- پوششها و فيلمهاي بر صمغهاي ميكروبي  15

2-3-2-10- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين  16

2-3-2-11- پوششها و فيلمهاي بر پايه زئین  16

2-3-2-12- پوششها و فيلمهاي بر پايه گلوتن  17

2-3-2-13- پوششها و فيلمهاي بر پايه كازئين  17

2-3-2-14- پوششها و فيلم هاي بر پايه پروتئينهاي آب پنير 17

2-3-2-15- پوششها و فيلمهاي بر پايه ژلاتين  18

2-3-2-16- پوششها و فيلمهاي بر پايه كلاژن  18

2-3-2-16- پوششها و فيلمهاي بر پايه پروتئين سويا 19

2-3-2-17- پوششها و فيلمهاي بر پايه چربي  20

2-3-2-18- فيلمهاي مركب   21

2-3-3- روش تهيه فيلمهاي خوراكي  21

2-3-4- خصوصيات فيلم هاي خوراكي  21

2-3-4-1- خصوصيات مكانيكي  23

ارزيابي خواص مكانيكي فيلمهاي خوراكي  25

2-3-4-2- خصوصيات ارگانو ليپتيك   25

2-3-4-3- حلاليت در آب و چربي  25

2-3-4-4- نفوذپذيري  29

2- 3-5- افزودنيهاي فيلمهاي خوراكي  30

2– 3 -6- مزايا و كاربرد فيلمها و پوششهاي خوراكي  32

2– 3 –7- معايب پوششهاي خوراكي  33

2-3-8- پوششها وبسته بندي­هاي جديد  34

2-3-8-1- بسته بندي فعال  34

2-3-8-2- بسته بندي ضدميكروبي  35

2-3-8-3- مزاياي بهره گیری از بسته بنديهاي ضدميكروبي  35

2-3-8-4- معايب بهره گیری از بسته بندي­هاي ضدميكروبي  36

2-3-8-5- كاربرد مواد ضدميكروبي در فيلم­هاي خوراكي  38

2-3-8-6- مكانيسم اقدام اسانس­ها و عصاره­ها در جلوگيري از رشد ميكرو ارگانيسمها 39

2– 4- ميكروارگانيسم­هاي مورد بررسي  39

2-4-1- اشرشيا كلي  41

2-4-2- استافيلوكوكوس اورئوس   42

2-5- پژوهشهای انجام شده روی ساگو و نشاسته آن  42

2-5-1- گیاه شناسی ساگو  43

2-5-2- منشا و پراکنش جغرافیایی ساگو  43

2-5-3- نشاسته در پالم ساگو  44

2-5-4- اجزاء غیر نشاستهای در مغز ساگو  45

2-5-5- خواص عملکردی و فیزکوشیمیایی نشاسته ساگو  48

2-5-6-کیفیت نشاسته ساگو  49

2-6- پژوهشهای انجام شده روی عصاره آویشن  49

2-6-1- تاريخچه آويشن  50

2-6-2- مشخصات گياهشناسي و رده بندي آن  51

2-6-3- مواد مؤثره 52

2-6-4- محلهاي بيوسنتز و تجمع اسانس ومونوترين ها 54

2-7- پژوهشهای انجام شده روی تاثیر پلاستیسایزر 59

2-8- پژوهشهای انجام شده روی خواص فیزیکوشیمیایی  62

2-9- پژوهشهای انجام شده روی خواص مکانیکی  65

2-10- پژوهشهای انجام شده روی خواص ضد میکروبی  فصل سوم: مواد و روشها 70

3-2- روشها 70

3-2-1- تهيه عصاره 70

3-2-2- تهيه فيلم­هاي خوراكي حاوي عصاره و شاهد  71

3-2-3- باكتريهاي مورد بهره گیری و روش نگهداري آنها 71

3-2-4- تهيه سوسپانسيون ميكروبي 5/0 مكفارلند  71

3-2-5- بررسي اثر ضدميكروبي فيلمها 72

3-2-6- اندازه گيري ضخامت فيلمها 73

3-2-7- اندازه گیری میزان نفوذپذیري به بخارآب   74

3-2-8- اندازه گیری ظرفیت جذب آب    WAC  74

3-2-9- اندازه گیری میزان حلالیت در آب   75

3-2-10- تعيين رنگ فيلمها 75

3-2-11- اندازه گیری نفوذپذیری به اکسیژن  75

3-2-12- تعيين آزمون طيف نورسنج (درصد عبور و جذب نور مرئی ) 75

3-2-13- مطالعه طیفهای FTIR  75

3-2-14- ویژگیهای مکانیکی  76

3-2-14-1-مقاومت کششی(TS) 77

3-2-14-2- ازدیاد طول(EL) 77

3-2-14-3- مدول الاستیکی (EM) 78

3-2-15- تجزيه وتحليل آماري  فصل چهارم: نتایج و بحث   80

4-1- تشكيل فيلم­هاي خوراكي 80

4-2- خواص ضدميكروبي فيلم­هاي خوراكي 82

4-2-1- تاثير فيلم نشاسته ساگو حاوي عصاره­متانولی آویشن بر استافيلوكوكوس اورئوس 84

4-2-2- تاثير فيلم نشاسته حاوي عصاره متانولی آویشن بر اشرشياكلي  84

4-3- نفوذپذيري فيلمها نسبت به بخارآب   86

4-4- میزان ظرفیت جذب آب   87

4-5- میزان حلالیت درآب   88

4-6- نتایج رنگ فیلمها 90

4-7- نفوذپذیری نسبت به اکسیژن  91

4-8- نتايج آزمون طيف نورسنج(درصد عبور و جذب نور مرئی) 92

4-9- مطالعه طیفهای FTIR  93

4-10- ميزان مقاومت كششي، درصد ازدیاد طول و مدولا لاستیکی  93

4-10-1- مقاومت کششی  94

4-10-2- درصد ازدیاد طول  95

4-10-3- مدول الاستیکی   فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات   98

5-1- نتيجه­گيري 100

5-2- پيشنهادات   101

منابع و مآخذ  119

چکیده انگلیسی

چکیده

امروزه تمایل به بهره گیری از بسته­بندی­های زیست تخریب پذیر شامل پوشش­­ها و فیلم­های خوراکی به دلیل عاری بودن از مواد شیمیایی سنتزی و عدم ایجاد آلودگی­های زیست محیطی، در صنعت روز به روز در حال افزایش می باشد. در این راستا به کارگیری ترکیبات ضد میکروبی طبیعی نظیر انواع عصاره­های گیاهی می تواند کارایی این نوع بسته­بندی را تا حد زیادی بهبود بخشد. هدف ازانجام اين تحقيق، مطالعه اثر عصاره آویشن برخصوصيات فیزیکوشیمیایی، مکانیکی و ضدمیکروبی فيلم خوراكي نشاسته ساگو می­باشد. در این تحقيق فيلم­هاي خوراكي نشاسته ساگو حاوی عصاره آویشن در چهار سطح غلظت توليد شدند. از گلیسرول وسوربیتول به عنوان پلاستی­سایزر بهره گیری گردید و فیلم­ها تحت شرایط کنترل­شده به روش کاستینگ تهیه گردید. آزمون­های فیزیکو­شیمیایی (میزان جذب آب (WAC)، نفوذ­پذیری نسبت به بخار آب (WVP)، نفوذپذیری به اکسیژن، حلالیت در آب، رنگ،UV-visible وFTIR) و خواص مکانیکی (قدرت کشش، ازدیاد طول و مدول الاستیکی) مورد مطالعه قرار گرفت. اثر غلظت عصاره آبی و متانولی استخراج شده از آویشن بر خواص ضد­میکروبی فیلم­های نشاسته ساگو نیز به روش انتشار بر سطح آگار در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که افزودن عصاره آبی، باعث افزایش جذب آب و نفوذپذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن به گونه معنی­دار کاهش ((p<0.05، اما تاثیر معنی­داریp>0.05)) روی حلالیت نداشته می باشد.در مطالعه طیف­های FTIRنتایج نشان داد با تغییر غلظت عصاره آبی واکنش شیمیایی جدیدی به وجودنیامده می باشد.

آزمون رنگ­سنجی، نشان داد که افزایش عصاره آویشن، تاثیرمعنی­دار(p>0.05) در رنگ سفید نداشته ­می باشد همچنین شاخص قرمزی،زردی،خلوص و ته رنگ در مقايسه با نمونه كنترل به گونه معنی­دار(p<0.05) کاهش یافته­می باشد. ازدیاد طول به گونه معنی­داری p<0.05)) افزایش، مدول الاستیکی ومقاومت­کششی کاهش پیدا نمود. نتايج آزمون طيف نورسنج نشان داد که عبور نور فرابنفش با افزایش غلظت عصاره آبی آویشن افزایش و با افزایش غلظت عصاره میزان جذب نور کاهش می­یابد. نتایج میکروبی بیانگر این می باشد­که درصد عصاره آبی در محدوده مورد مطالعه اثر معنی­داری نشان نداد، در حالی­که عصاره متانولی خواص ضد میکروبی در برابر اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس ارئوس از خود نشان می­دهد.

کلیدواژه: فیلم نشاسته ساگو، فیزیکوشیمیایی، عصاره اویشن، ضد میکروبی، خواص مکانیکی

1-1- مقدمه

در وضعيت كنوني دنيا، توليد و توزيع مواد غذايي نه تنها از جنبه اقتصادي بلكه از جنبه سياسي اهميت فراوان پيدا كرده­می باشد، زیرا از طرفي معمولاً كشورهاي توليد­كننده، مواد غذايي را به عنوان سلاحي عليه ملتهاي نيازمند بهره گیری مي­كنند و از طرف ديگر اقتدار نظام­ها از نظر موقعيت به صورت عمده بر موفقيت آنها در ارتباط با كشاورزي و توليد مواد غذايي مورد نيازشان بستگي دارد. به هر صورت نگهداري مواد غذايي به اندازه توليد آنها اهميت دارد واگر بدين مهم دقت نشود چه بسا تمامي هويت يك برنامه توسعه كشاورزي بي­اهميت و بي­ارزش گردد. نگهداري موادغذايي مجموعه پيچيده­اي از تازگي، خصوصيات غذايي و زمان تحولات بيولوژيكي را در بر مي­گيرد (صداقت،1384).به مقصود جلوگيري از ضايعات، نگهداري وعرضه و بسته­بندي کردن مناسب مواد غذايي اهميت بسزايي دارد. از ويژگي­هاي مطلوب براي هر بسته­بندي، بازيافت آسان آن و ايجاد كمترين خسارت به محيط زيست می باشد.هر ساله بالغ بر چند ميليون تن ضايعات پلاستيكي مانند كيسه­ها، پاكت هاي پلاستيكي و مواد بسته بندي وارد محيط زيست گرديده و به علت عدم بازگشت به چرخه زيست محيطي باعث ايجاد مشكلات فراوان براي محيط زيست مي­شوند. توليد فيلم­هاي تجزيه­پذير طبيعي و جايگزين کردن آنها به جاي پلاستيك­هاي سنتزي راه حلي براي به حداقل رساندن آثار نامطلوب و زيان­آور زباله­هاي حاصل از مواد سنتزی می باشد (دارائي و همكاران، 1388).

امروزه با توسعه صنايع غذايي و افزايش نياز به مواد بسته بندي مناسب، تهيه فيلم هاي خوراكي براي حفظ مواد غذايي بسيار مورد توجه مي باشند زيرا اين فيلم­ها از طريق محدود كردن نفوذ گازهاي اكسيژن و دي اكسيد كربن (بويژه در مورد ميوه­ها و سبزي­ها) و كاهش مهاجرت رطوبت (در مورد غذاهاي خشك و نيمه خشك)، كيفيت محصولات غذايي را حفظ مي كنند، پايداري و ماندگاري آن­ها را افزايش مي­دهند و در كنترل آلودگي و رشد ميكروبي و حفظ خاصيت چشايي بسيار مهم هستند (Robertson, 2006; Druchta &Johnston, 1997; Fishman, 1997). فيلم هاي خوراكي لايه نازكي از مواد طبيعي هستند كه سطح مواد غذايي را در بر مي گيرند، بصورت محافظ اقدام مي­كنند و از بروز تغييرات نامطلوب در عطر و طعم، بافت و خواص ظاهري مواد غذايي جلوگيري مي كنند (Turhan & Sahbas, 2003).اهميت اقتصادي اين فيلم­ها در اين می باشد كه صنعت­گران را قادر مي سازد كه ضايعات كارخانه­هاي صنعتي را به فرآورده­هاي قابل بهره گیری و با ارزش افزوده بالا تبديل نمايد (صادق زاده وهمكاران، 1384). توليد فيلم­هاي تجزيه­پذيرعلاوه بر رفع مشكلات زيست محيطي باعث تسهيل شرايط نگهداري،كاهش هزينه­ها،افزايش زمان ماندگاري، كاهش شدت فرآيندهاي حرارتي درتوليد فرآورده­هاي غذايي و در نتيجه كاهش صدمات واز بين رفتن مواد مغذی آنها و در نهايت ارتقاء سطح ايمني و سلامت مصرف كنندگان مي­گردد (آخوندزاده و همكاران، 1384).

به دليل اينكه فيلم­ها و پوشش­هاي خوراكي نوعي بسته­بندي هستند و جزئي از تركيبات مواد غذايي محسوب مي شوند بايد از نظر خوراكي ايمن و مطمئن باشند، بدون طعم و عاري از مواد سمي بوده و ويژگي­هاي مكانيكي لازم براي حمل و نقل فرآورده­هاي غذايي را داشته باشند (Krochta & Mulder-Johnston, 1997; Fishman,1997). اگر چه تاكنون امكان جايگزيني كامل مواد پلاستيكي با بيوپليمرها و مواد بسته­بندي زيست­تجزيه­پذير وجود نداشته اما بهره گیری از آنها به تنهايي و يا به صورت تركيبي با مواد پلاستيكي، كه باعث افزايش تخريب­پذيري پلاستيك نيز مي گردد، دغدغه­هاي مربوط به از بين رفتن محيط زيست و منابع طبيعي به سبب افزايش روزافزون آلودگي ناشي از مواد بسته بندي تخريب ناپذير را در بين جوامع كاهش خواهد داد. در سال­هاي اخير، توليد كنندگان مواد غذايي توجه زيادي به بهره گیری از نگهدارنده­هاي طبيعي مانند گياهي به جاي شيميايي در محصولات خود نموده­اند. اين امر از يك طرف به علت تمايل زياد مصرف كنندگان به بهره گیری از موادغذايي فرآوري شده بدون نگهدارنده و يا حدالمقدور با نگهدارنده­هاي طبيعي و از طرف ديگر توجه هر چه بيشتر مسئولان و متوليان بهداشتي به اين مقصود مي باشد. به مقصود كنترل ميكروارگانيسم­هاي نامطلوب در سطح مواد غذايي، مواد ضد­ميكروبي مي‌توانند در داخل پليمرهاي بسته­بندي به كار گرفته شوند. بهره گیری از عصاره‌هاي گياهي در تركيب مواد بسته­بندي نيز نوعي بسته­بندي ضدميكروبي مي­باشد (جوانمرد وهمكاران ، 1388؛ آخوندزاده و همكاران، 1384).

1-2- اهداف

1-2-1- هدف اصلی

هدف اصلی از انجام این پژوهش، امکان تولید فیلم ضد­میکروبی از جنس نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن، به مقصود بازدارندگی از رشد باکتری استافیلوکوکوس و بیماریزای اشرشیاکلی می­باشد.

1-2-2- هدف اختصاصی

هدف از انجام این پژوهش تولید فیلم خوراکی بر پایه نشاسته ساگو محتوی عصاره آویشن بود و خواص مکانیکی (مقاومت کششی، ازدیاد طول، مدول­الاستیکی) و فیزیکوشیمیایی (نفوذ پذیری نسبت به بخار آب و اکسیژن، جذب آب، حلالیت، رنگ، UV و FTIR) و ضدمیکروبی فیلم­های تولید­شده مورد ارزیابی قرارگرفت.

1-3- پرسش اصلی پژوهش

آیا افزودن عصاره آویشن بر خواص ضدمیکروبی فیلم خوراکی نشاسته ساگو تاثیر دارد؟

تعداد صفحه :135

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]