با عنوان : مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

گروه حقوق

پايان‌ نامه برای دریافت درجه كارشناسي‌ ارشد “MA”

گرایش تحصیلی: حقوق جزا و جرم شناسی

عنوان:

مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه

استاد راهنما:

دکتر محمود مجیدی

استاد مشاور:

دکتر سعید حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب :

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………….. 1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………. 2

الف :ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 2

ب: اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………… 2

ج:پرسشهای پژوهش …………………………………………………………………………………………………. 2

د: فرضیه های پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 3

و: سازماندهی پژوهش ……………………………………………………………………………………………….. 3

فصل نخست : مفاهیم ، مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود ……………………………….. 4

مبحث نخست: مفاهیم ومبانی ……………………………………………………………………………………. 5

گفتار نخست : واژه شناسی ……………………………………………………………………………………….. 6

الف: واژگان اصلی ………………………………………………………………………………………………….. 6

1-شهادت …………………………………………………………………………………………………………….. 6

2-شاهد ……………………………………………………………………………………………………………….. 13

3-بینه ………………………………………………………………………………………………………………….. 14

ب: واژگان مهم و مرتبط ………………………………………………………………………………………….. 17

1-جرح………………………………………………………………………………………………………………… 17

2-تعدیل ………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-رجوع از شهادت…………………………………………………………………………………………………. 21

گفتار دوم : مبانی ……………………………………………………………………………………………………. 25

الف: مبانی شرعی …………………………………………………………………………………………………… 25

1-آیات ……………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-روایات …………………………………………………………………………………………………………….. 27

3-دیدگاههای فقهی ………………………………………………………………………………………………… 29

ب: مبانی قانونی …………………………………………………………………………………………………….. 29

1-در دوران قبل انقلاب …………………………………………………………………………………………… 29

2-دوران پس از انقلاب …………………………………………………………………………………………… 32

مبحث دوم : درآمدی بر مختصات شهادت شهود ……………………………………………………………. 51

الف: موضوع شهادت ………………………………………………………………………………………………. 52

ب: ارزش شهادت ………………………………………………………………………………………………….. 60

گفتار دوم : قدرت اثباتی شهادت ……………………………………………………………………………….. 61

گفتار سوم: اقسام شهادت شهود …………………………………………………………………………………. 69

فصل دوم : شرایط اعتبار شهادت ، جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت های شهود …………. 105

مبحث نخست : شرایط اعتبار شهادت ………………………………………………………………………….. 106

گفتار نخست : شرایط شاهد ……………………………………………………………………………………… 106

الف: شرایط ایجابی …………………………………………………………………………………………………. 106

1-بلوغ…………………………………………………………………………………………………………………. 107

2-عقل………………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-ایمان………………………………………………………………………………………………………………… 109

4-طهارت……………………………………………………………………………………………………………… 112

5-عدالت………………………………………………………………………………………………………………. 112

ب: شرایط سلبی …………………………………………………………………………………………………….. 113

1-عدم وجود نفع شخصی……………………………………………………………………………………………………….115

2-عدم وجود عداوت شخصی…………………………………………………………………………………………………115.

3-عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی…………………………………………………………………………………..115.

گفتار دوم : شرایط شهادت ……………………………………………………………………………………….. 117

الف: مطابقت شهادت با دعوی …………………………………………………………………………………… 117

ب: موافقت معنوی ………………………………………………………………………………………………….. 118

ج: دانستن قطع و یقین ……………………………………………………………………………………………. 120

مبحث دوم : جرح و تعدیل شهود……………………………………………………………………………….. 122

گفتار نخست : جرح شهود………………………………………………………………………………………… 123

الف: آئین جرح………………………………………………………………………………………………………. 123

ب: زمان جرح………………………………………………………………………………………………………… 123

گفتار دوم: تعدیل شهود…………………………………………………………………………………………….. 123

مبحث سوم : مسئولیت کیفری و مدنی شهود………………………………………………………………….. 126

گفتار نخست : مسئولیت کیفری شهود …………………………………………………………………………. 127

الف: ارکان متشکله جرم گواهی کذب…………………………………………………………………………… 127

1-رکن قانونی ……………………………………………………………………………………………………….. 129

2-رکن مادی …………………………………………………………………………………………………………. 129

3-رکن روانی…………………………………………………………………………………………………………. 130

ب: مجازات مربوطه…………………………………………………………………………………………………. 130

گفتار دوم : مسئولیت مدنی شهود………………………………………………………………………………… 130

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………. 134

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………… 135

منابع…………………………………………………………………………………………………………………….. 136

چکیده:

از آن‍ج‍اي‍ي‌ ک‍ه‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا م‍م‍ک‍ن‌ اس‍ت‌، در ج‍ري‍ان‌ زن‍دگ‍ي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ خ‍ود ب‍ر س‍ر ح‍ق‍وق‌ و م‍ن‍اف‍ع‍ي‌ ک‍ه‌ دارن‍د، گ‍اه‍ي‌ اوق‍ات‌ ب‍ه‌ ع‍ل‍ل‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ از ح‍ق‍وق‌ م‍ورد ن‍ظر ب‍ا ي‍ک‍دي‍گ‍ر دچ‍ار اخ‍ت‍لاف‌ و م‍ش‍ک‍ل‌ ش‍ون‍د، ب‍ن‍اب‍راي‍ن‌ لازم‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ در ص‍دد اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ورد ادع‍اي‌ خ‍ود ب‍رآي‍ن‍د. ي‍ک‍ي‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ ع‍وام‍ل‌ اح‍ق‍اق‌ ح‍ق‌ و اج‍راي‌ ع‍دال‍ت‌ از دي‍رب‍از ص‍لاح‍ي‍ت‌ و ع‍ل‍م‌ ق‍اض‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ع‍ام‌ ک‍ل‍م‍ه‌ ب‍وده‌ اس‍ت‌، ل‍ي‍ک‍ن‌ ص‍رف‌ ن‍ظر از اي‍ن‌ ع‍ام‍ل‌ م‍ه‍م‌، ع‍وام‍ل‌ م‍ه‍م‌ و م‍وث‍ر دي‍گ‍ري‌ وج‍ود دارن‍د ک‍ه‌ از آن‍ه‍ا به ع‍ن‍وان دل‍ي‍ل‌ ي‍ا ادل‍ه‌اي‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ ن‍ام‌ ب‍رده‌ م‍ي‌ش‍ود ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وج‍ب‌ م‍اده‌ ۱۲۵۸ ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍دي‍ن‌ ق‍رار اس‍ت‌: ۱- اق‍رار ۲- اس‍ن‍اد ک‍ت‍ب‍ي‌ ۳- ش‍ه‍ادت‌ ۴- ام‍ارات‌ ۵- ق‍س‍م‌

ش‍ه‍ادت‌ ب‍ع‍ن‍وان‌ ي‍ک‍ي‌ از ق‍دي‍م‍ي‌ت‍ري‍ن‌ و در ع‍ي‍ن‌ ح‍ال‌ از م‍ه‍م‍ت‍ري‍ن‌ وس‍اي‍ل‌ و ادل‍ه‌ اث‍ب‍ات‌ دع‍وي‌ م‍ي‌ب‍اش‍د ک‍ه‌ از ن‍ظر ف‍ق‍ه‍ا، ع‍ب‍ارت‌ از ه‍م‍ان‌ اع‍لام‌ و اخ‍ب‍ار اس‍ت‌ ک‍ه‌ در آن‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ش‍رط ش‍ده‌ اس‍ت‌ و ش‍ه‍ادت‌ گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‌ ش‍دن‌ و گ‍اه‍ي‌ ب‍ه‌ م‍ع‍ن‍اي‌ اداي‌ ش‍ه‍ادت‌، ي‍ع‍ن‍ي‌ گ‍واه‍ي‌ دادن‌ اس‍ت‌.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ش‍ه‍ادت‌ ب‍راي‌ اي‍ن‍ک‍ه‌ داراي‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ در دع‍اوي‌ ب‍اش‍د ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ داراي‌ ش‍راي‍ط لازم‌ ب‍اش‍د ک‍ه‌ اي‍ن‌ ش‍راي‍ط ع‍ب‍ارت‍ن‍د از ص‍ف‍ات‌ ش‍اه‍د از ق‍ب‍ي‍ل‌ ب‍ل‍وغ‌، ع‍ق‍ل‌، ع‍دال‍ت‌، اي‍م‍ان‌، طه‍ارت‌ م‍ول‍د و م‍ب‍ري‌ ب‍ودن‌ از ت‍ه‍م‍ت‌ و ه‍م‍چ‍ن‍ي‍ن‌ ش‍ه‍ادت‌ ب‍اي‍د از روي‌ ق‍طع‌ و ي‍ق‍ي‍ن‌ ب‍اش‍د، م‍طاب‍ق‍ت‌ ب‍ا دع‍وي‌ داش‍ت‍ه‌ ب‍اش‍د و ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود ب‍اي‍د م‍ف‍ادا م‍ت‍ح‍د و در م‍ع‍ن‍ا ب‍ا ه‍م‌ م‍واف‍ق‌ ب‍اش‍ن‍د ه‍ر چ‍ن‍د ک‍ه‌ در ل‍ف‍ظ م‍خ‍ال‍ف‌ ه‍م‌ ب‍اش‍ن‍د ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ در م‍اده‌ ۴۲۴ ق‍ان‍ون‌ آي‍ي‍ن‌ دادرس‍ي‌ م‍دن‍ي‌ ت‍ش‍خ‍ي‍ص‌ درج‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ و ت‍اث‍ي‍ر آن‌ در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ ب‍ه‌ ن‍ظر ش‍خ‍ص‌ ق‍اض‍ي‌ واگ‍ذار ش‍ده‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ق‍اض‍ي‌ ب‍اي‍س‍ت‍ي‌ ب‍راس‍اس‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود م‍ب‍ادرت‌ ب‍ه‌ اص‍دار راي‌ ن‍م‍اي‍د.

ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ شه‍ود در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ (ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌) ب‍ر خ‍لاف‌ ح‍ق‍وق‌ ‌ اي‍ران‌ ب‍ا ت‍ع‍داد ش‍ه‍ود م‍ع‍ي‍ن‌ در ت‍م‍ام‍ي‌ دع‍اوي‌ ح‍ق‍وق‍ي‌ داراي‌ ارزش‌ ن‍ام‍ح‍دودي‌ اس‍ت.‌ در ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ي‍ه‌چ‍ن‍ان‍چ‍ه‌ ش‍ه‍ود از ش‍ه‍ادت‌ خ‍ود پ‍ي‍ش‌ از ص‍دور ح‍ک‍م‌ و ي‍ا ب‍ع‍د از ص‍دور ح‍ک‍م‌ رج‍وع‌ ن‍م‍اي‍ن‍د، ب‍ر ه‍ر ک‍دام‌ از م‍وارد م‍ذک‍ور، آث‍اري‌ خ‍اص‌ م‍ت‍رت‍ب‌ اس‍ت‌ و م‍س‍ئ‍ول‍ي‍ت‌ ش‍ه‍ود در ه‍ر م‍ورد م‍ت‍ف‍اوت‌ اس‍ت‌، در ح‍ال‍ي‌ ک‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ي‌ اي‍ران‌ ب‍ه‌ اي‍ن‌ ک‍ي‍ف‍ي‍ت‌ و ب‍ه‌ گونه ت‍ف‍ص‍ي‍ل‍ي‌ اش‍اره‌اي‌ ن‍ش‍ده‌ اس‍ت‌. ه‍دف‌ ن‍ه‍اي‍ي‌ و اص‍ل‍ي‌ اي‍ن‌ پ‍اي‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ اي‍ن‌ اس‍ت‌ ک‍ه‌ ارزش‌ اث‍ب‍ات‍ي‌ ش‍ه‍ادت‌ ش‍ه‍ود را در اث‍ب‍ات‌ دع‍اوي‌ از ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‌ و ح‍ق‍وق‌ ‌ اي‍ران‌ مورد ب‍ح‍ث‌ و ب‍ررس‍ي‌ ق‍رار ده‍د.

کليد واژه ها: شهادت- شهود- شاهد- فقه- قانون

مقدمه :

الف- ضرورت پژوهش

ارزش و اهمیت شهادت به عنوان یکی از ادله‌ی اثبات دعاوی محاکم تمامی کشورها پذیرفته شده و اهمیت آن بر هیچکس پوشیده نیست از آنجایی که امروزه در محاکم ایران نظاره می گردد که بعضا پرونده‌های زیادی با اتکا به شهادت شهود منتهی به صدور رای گردیده می باشد لذا ضروری می باشد در این خصوص یک کار تحقیقی و پژوهشی انجام گیرد زیرا که اگر نتوان به درستی در خصوص جایگاه شهادت و ارزش آن در اثبات دعاوی مطالعه نمود چه بسا آثار زیان بار و جبران ناپذیری به افراد دعوی و در نهایت به کل جامعه وارد خواهد گردید . نظاره می گردد که بعضا در محاکم کشور ما بسیاری از رسیدگی‌ها بدون دقت و مطالعه لازم و فقط جهت مختومه کردن پرونده و فراغت از دادرسی و با اتکا به شهادت شهود منجر به صدور رای می‌نمایند . پس به نظر می‌رسد اگر در این زمینه غفلت صورت گیرد بسیاری از پرونده‌ها بدون اینکه احقاق حق گردد مختومه خواهد گردید .

ب- اهداف پژوهش

هدف از پژوهش مطالعه تطبیقی شهادت شهود در حقوق کیفری ایران و فقه امامیه می‌باشد در این پژوهش تفاوت‌ها و وجوه تشابه شهادت شهود در فقه و حقوق کیفری ایران مورد مطالعه قرار می‌گیرد . و دیدگاه‌های مختلف فقهی و قوانین مختلف مطالعه می گردد .

ج- پرسش‌های پژوهش

پرسش‌هایی که در این پژوهش می‌توان به آن تصریح نمود :

1-آیا شهادت شهود به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا طریقیت دارد یا موضوعیت دارد ؟

2-آیا شهادت کتبی حجیت شرعی و یا اعتبار قانونی دارد ؟

د- فرضیه‌های پژوهش

فرضیه هایی که در این پژوهش می توان به آن تصریح نمود :

1-در حقوقی کیفری کشور ایران شهادت شهود طریقیت دارد و اعتبار آن به نظر قاضی واگذار گردیده می باشد .

2-در خصوص شهادت کتبی (کتابت) در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر هست.

و- سازماندهی پژوهش

این پایان نامه از مقدمه و دو فصل مجزا تشکیل شده می باشد که فصل نخست شامل دو مبحث می‌باشد مبحث نخست شامل مفاهیم و مبانی و درآمدی بر مختصات شهادت شهود می‌باشد که واژگان اصلی و واژگان مهم و مرتبط با آن تعریف می گردد . و مبانی شرعی و قانونی و تاریخی شهادت شهود در این فصل مورد مطالعه قرار می‌گیرد . و فصل دوم شامل شرایط اعتبار جرح و تعدیل و درآمدی بر مسئولیت‌های شهود می‌باشد . که در آن به شرایط اعتبار شهادت که شرایط ایجابی و سلبی می‌باشد و شرایط شاهد و جرح و تعدیل شهود پرداخته می گردد . و مبحث سوم آن به مسئولیت‌های کیفری و مدنی شهود پرداخته می گردد . و در پایان نتیجه گیری از پایان نامه و پیشنهادات ارائه می گردد .

تعداد صفحه :148

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***