با عنوان :  تأثیر رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد دامغان)

دانشکده علوم انسانی،گروه حقوق قضایی

پایان نامه:

برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

در رشته:

حقوق جزا وجرم شناسی

عنوان:

تأثیر رسانه ها در بزهکاری وپیشگیری از وقوع آن

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر بهنام یوسفیان شوره دلی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید محمود مجیدی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………………………… 1

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………… 3

الف : طرح مسئله وضرورت انجام پژوهش…………………………………………………………………… 3

ب : اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………… 3

ج : پرسشهای اصلی……………………………………………………………………………………………….. 4

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

د : فرضیات اصلی………………………………………………………………………………………………….. 4

ه : روش انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………. 4

و : سوابق انجام پژوهش…………………………………………………………………………………………… 4

ز : تقسیم بندی وسازماندهی مطالب……………………………………………………………………………. 5

ح : معضلات وچالشهای انجام پژوهش……………………………………………………………………….. 5

تبیین مفاهیم پایه ای ونقش رسانه ها در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………… 6

فصل اول : تبیین مفاهیم پایه ای…………………………………………………………………………………. 7

مبحث اول : بزهکاری وپیشگیری از آن………………………………………………………………………… 7

گفتار اول : مفهوم بزهکاری……………………………………………………………………………………….. 7

الف : جرم……………………………………………………………………………………………………………. 7

ب : انحراف………………………………………………………………………………………………………….. 8

ج : جرم شناسی…………………………………………………………………………………………………….. 8

د : تعریف بزهکاری در جرم شناسی…………………………………………………………………………… 9

گفتار دو م : مفهوم وانواع پیشگیری از جرم…………………………………………………………………… 9

الف : پیشگیری اجتماعی…………………………………………………………………………………………. 10

ب : پیشگیری وضعی یا فنی…………………………………………………………………………………… 10

ج : پیشگیری از طریق اعمال ضمانت اجرای کیفری……………………………………………………….. 11

مبحث دوم : مفهوم رسانه………………………………………………………………………………………… 12

گفتار اول : تعریف رسانه…………………………………………………………………………………………. 12

گفتاردوم : کارکرد فرهنگی- اجتماعی رسانه در جوامع امروزی…………………………………………. 18

فصل دوم : تأثیر رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری…………………………………………………… 19

مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم…………………………………………………………………. 19         

گفتاراول : جرایم مربوط به سوء بهره گیری از آزادی اطلاعات ورسانه…………………………………….. 20

الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص ……………………………………….. 20

ب : جرایم بر ضد احساسات مذهبی………………………………………………………………………….. 24

ج : جرایم بر ضد امنیت ملی…………………………………………………………………………………… 25

گفتاردوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغاتی……………………………………………………. 26

الف : کلاهبرداری………………………………………………………………………………………………….. 27

ب : تبلیغات گمراه کننده…………………………………………………………………………………………. 28

ج : شرکت های هرمی………………………………………………………………………………………….. 29

مبحث دوم : تأثیر رسانه ها درنظریات جرم شناسی به عنوان عامل پیدایش یا کنترل بزهکاری…… 30

گفتار اول : نظریات مربوط به رویکردهای فرهنگی در جرم شناسی و تأثیر رسانه ها……………………..30

الف : نظریات ناظر بر نقض هنجارها توسط رسانه ها……………………………………………………… 31

ب : نظریات ناظربر قدرت رسانه ها…………………………………………………………………………… 32

ج : نظریات ناظر برهوش مخاطبان…………………………………………………………………………….. 34

گفتار دوم : نظریات مربوط به واکنش اجتماعی در جرم شناسی و تأثیر رسانه ها………………………….36

گفتار سوم : تأثیر جرم شناختی رسانه در گسترش بزهکاری در میان اطفال………………………….. .38

گفتارچهارم : جرایم ارتکابی متأثر از اخبار منتشره در رسانه ها………………………………………………….. 45

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث سوم : اهرم ها وراهکارهای موجود برای کنترل تأثیر جرم زای رسانه ها …………………….. 46

گفتار اول : بسترهای قانونی کنترل فعالیت رسانه ها………………………………………………………… 45

الف : قوانین حاکم بر رسانه های نوشتاری……………………………………………………………………. 47

ب : قوانین حاکم بر رسانه های دیجیتال………………………………………………………………………. 49

ج : قوانین حاکم بر رسانه های سمعی وبصری……………………………………………………………… 50

د : قوانین حاکم بر صدا و سیما………………………………………………………………………………………………52

ه : قوانین حاکم بر تبلیغات……………………………………………………………………………………………………. 53

گفتار دوم: راهکار های کیفری ومعایب آن………………………………………………………………….. 55

گفتار سوم : راهکارهای غیر کیفری…………………………………………………………………………….. 59

تأثیر رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………………….. 60

مبحث اول : تأثیر رسانه ها در پیشگیری اجتماعی از جرم……………………………………………….. 62

گفتار اول : جرایم خشونت آمیز وپیشگیری اجتماعی به کمک رسانه ها……………………………….. 62

گفتار دوم : جرایم اقتصادی ونقش رسانه هادر توانمند سازی جامعه برای پیشگیری از آنها………. 65

مبحث دوم : تأثیر رسانه ها در پیشگیری فنی یا وضعی از وقوع جرم در تعامل با نظام عدالت کیفری

و ارتقای فرهنگ حقوقی…………………………………………………………………………………………. 66

گفتار اول : رسانه ها و پیشگیری وضعی از جرایم مالی و اقتصادی…………………………………….. 66

بند اول : آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه برای تقویت سیبل های مجرمانه……………………………….. 66

بند دوم : تأثیر رسانه در ایجاد شفافیت بیشتر به عنوان عامل پیشگیری از بزهکاری اقتصادی…….. 67

گفتار دوم : پیشگیری وضعی از جرایم متعارف و خشونت آمیز به کمک رسانه ها………………….. 67

گفتار سوم : تأثیر پیشگیرانه رسانه از طریق تعامل با نظام عدالت کیفری………………………………. 68

بند اول : تأثیر رسانه ها درتعامل و همکاری با نظام عدالت کیفری…………………………………….. 68

بند دوم : انتشار طریقه محاکمات و آگاه سازی عمومی نسبت به فعالیت نظام عدالت کیفری…….. 68

بند سوم : انتشار احکام محکومیت و نحوه مجازات بزه کاران و تأثیر آن در باز دارندگی از وقوع جرم 70

گفتار چهارم : تأثیر رسانه در روشن سازی و ایجاد فرهنگ قانونی…………………………………….. 70

نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………………………. 72

منابع ومأخذ…………………………………………………………………………………………………………. 76

چکیده :

در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی می باشد که تأثیر آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته می باشد. بعضی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و بعضی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان تأثیر رسانه بر آنها را نظاره نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را اظهار می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و توجه های آنان ارتباط مستقیم هست. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با علت های خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن اقدام، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.

با در نظر داشتن تأثیر عمیق رسانه بایستی راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می گردد راهکار کیفری می باشد. با در نظر داشتن مطالعات انجام شده به نظر می رسد این اقدام صرفاًموجب خواهد گردید تا رسانه محافظه کارتر شده و به اظهار حقایق نپردازد.

در يك فضاي سالم و آزاد حرفه­اي، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش­هایی مانند انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً كودكان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسيب­هاي اجتماعی، زمينه­هاي رشد بزهكاري را كاهش دهند. همچنین، اقداماتي نظير انتشار مصاحبه­هاي روشن­گر، اطلاع­رساني درخصوص نتايج تحقیقات جرم­شناسي و ساير علوم اجتماعي و یا تهيه گزارش از فرايند­ها و واقعيات نظام قضایی و انعكاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­كار­هاي پيشگيري و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاكم و مخصوصاً نظارت بر طریقه برگزاري محاكمات، همگي آثار مفيد انكار­ناپذيري در بهبود عملكرد نظام عدالت كيفري به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رويه­هاي نادرست و جرم­زا كمك خواهد كرد. براي تحقق اين مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل وموضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم و پرونده­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم می باشد رسانه­ها نيز با درك اهميت و حساسيت موضوع پيشگيري از جرم و عدالت كيفري، از سطحي­گرايي و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداري كنند و ساز­وكار­هاي معقولي براي ايفاء رسالت­هاي پر­ارج خود بينديشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده

مقدمه:

الف: طرح مسئله و ضرورت انجام پژوهش :

باتوجه به توسعه فناوری های ارتباطی، سرعت انتشار پیام های رسانه ای، تنوع محتوایی وکارکردهای متفاوت آن کمتر کسی پیدا نمود می گردد که به قدرت اسطوره ایی این پدیده قرن حاضر اذعان نداشته باشد. این فناوری با مظاهر فریبنده خود جوامع را تحت سلطه قرار داده و جهان را به دهکده کوچکی تبدیل نموده که اخبار و اطلاعات به سرعت در سراسر آن منتشر می گردد.

در عصر ارتباطات جامعه شناسان ومتفکران اجتماعی به تأثیر رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی در کنترل انحرافات وگسترش امنیت اجتماعی تصریح کرده اند. جرم شناسان نیز عقیده دارند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی تأثیر مهمی را اعمال می کند وبهترین وسیله برای روشن شدن اذهان وافکار عمومی می باشد. رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش هایی مانند تولید وپخش برنامه های آموزنده برای معرفی انواع چالش های اجتماعی، فرهنگی وهشدار به قربانیان اجتماعی و همچنین برنامه های آموزنده در راستای برنامه هدایت کودکان اجتماع وتولید وپخش آثاری برگزیده از مصاحبات، تحقیقات ویا بازدیدهای انجام شده از نظام قضایی و متخصصان آن برای ترویج بیشتر حس قانون مندی وآشنایی افراد باصور جرم ومجازات های تعیین شده از سوی دولت، کوشش در کنترل اوضاع واصلاح بسترهای جرم زای جامعه داشته باشند.

پس معرفی وشناساندن بزهکاری، مصادیق وروش های انجام آن وآموزش راهکارهای مقابله منطقی وآگاهانه در حوزه پیشگیری مانند فعالیت هایی می باشد که دست اندرکاران اجرایی کشور بایستی همواره برآن تاکید داشته و رسانه نیز می تواند با بهره گیری از ظرفیت های موجود خود، تحقق این آرمان هوشمندانه بشری را تسهیل ویاری نماید.

ب : اهداف پژوهش :

از آنجاییکه رسانه ها در زندگی افراد تأثیر داشته با برشمردن تأثیر رسانه ها در بزهکاری، روش های پیشگیری از ارتکاب جرم در رسانه معرفی تا شاید بتوان تأثیر جرم زای این فناوری را در جامعه کاهش داد. از طرفی از آنجاییکه بیشترین مخاطبین رسانه ها اطفال می باشند و به علت نفوذ زیاد رسانه بر روی این افراد یک گفتار از پایان نامه حاضر را به این قشر اختصاص داده شده تا با ارائه راهکارهای لازم از ارتکاب جرم از سوی این افراد پیشگیری نماییم .

تعداد صفحه :92

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***