با عنوان :  اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده کشاورزی

 پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تولیدات گیاهی

گرایش باغبانی

عنوان

اثر اسید جیبرلیک، حلقه­ برداری، تنک حبه و خوشه برخصوصیات میوه انگور رقم عسکری

استاد راهنما

دکتر حسین افشاری

استاد مشاور

دکتر حسین حکم آبادی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
2 مقدمه

2 فصل دوم

5 2- کلیات و مطالعه منابع

5 2-1- تاریخچه کشت

5 2-2- رده­بندی گیاهی

6 2-3- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک

6 2-4- مشخصات گیاهشناسی ویتیس وینیفرا

7 2-5- مشخصات گیاهشناسی انگور عسکری

7 2-6- ساختار اندام های مو

8 2-6-1- ریشه

8 2-6-2- تنه و شاخه

8 2-6-3- قسمت انتهایی شاخه مو

8 2-6-4- گره ها و جوانه ها

9 2-6-5- پیچک

9 2-6-6- برگ

9 2-6-7- گل

10 2-6-8- خوشه و میوه

10 2-6-9- تکثیر مو

11 2-7- نیازهای اکولوژیکی انگور

11 2-8- اهمیت و ارزش غذایی انگور

12 2-9- سطح زیر کشت و تولید انگور در دنیا و ایران

13 2-10- سطح زیر کشت و تولید انگور در كاشمر

13 2-11- مصرف کودهای شیمیایی و آلی

14 عنوان

صفحه 2-12- ازدیاد مو

15 2-12-1- ازدیاد غیرجنسی

15 2-12-2- ازدیاد جنسی

16 2-13- پیش رس کردن انگور

16 2-14- تعویق انداختن رسیدگی

16 2-15- ازدیاد حجم حبه های انگور

16 2-16- جلوگیری از ریزش گل انگور

17 2-17- تاثیر مواد تنظیم کننده رشد بر انگور

18 2-18- جیبرلیک

18 2-18-1- تأثیر جیبرلیک در گیاه

18 2-18-2- کاربرد جیبرلیک در باغبانی

19 2-19- حلقه برداری انگور

21 2-19-1- اهداف حلقه برداری

21 2-20- تنک کردن انگور

22 2-20-1- تنک کردن خوشه میوه

22 2-20-2- تنک کردن حبه

23 2-20-3- تنک کردن گل

23 2-21- آشنائي با تعدادي از اصطلاحات و اندام هاي انگور

23 2-22- زمان برداشت محصول

25 2-23- فیزیولوژی رشد ونمو انگور

26 2-23-1- فتوسنتز

26 2-23-2- تنفس

26 2-23-3- تعرق

26 2-23-4- اشک مو

26 2-23-5- جذب مواد کانی

27 فصل سوم

33 3- مواد و روش­ها

33 عنوان

صفحه 3-1- موقعيت جغرافيايي محل اجرای طرح

33 3-2- وضعيت آب و هوايي منطقه

33 3-3- روش اجرا

35 3-4- ویژگی های مورد ارزیابی، محاسبات و اندازه گیری ها

36 3-4-1- مواد جامد محلول کل(total soluble solid, tss)

36 3-4-2- اندازه گیری pH

37 3-4-3- اسیدیته قابل تیتر(اسید تارتاریک)

38 3-4-4- وزن حبه‌ها

38 3-4-5- طول حبه‌ها

38 3-4-6- عرض حبه

39 3-4-7- طول خوشه

39 3-4-8- میانگین عملکرد

39 3-4-9- آناليز خاك

40 3-5- استخراج داده ها و تجزیه و تحلیل داده های آزمایشی

40 فصل چهارم

41 4- نتایج

41 4-1- محلول پاشی اسید جیبرلیک

41 4-1-1- عملکرد کل تاک

42 4-1-2- تعداد خوشه

42 4-1-3- وزن خوشه

42 4-1-4- طول خوشه

43 4-1-5- عرض خوشه

44 4-1-6- تعداد حبه درخوشه

44 4-1-7- وزن حبه

45 4-1-8- طول حبه

45 4-1-9- عرض حبه

46 4-1-10- تعداد بذر در حبه

46 عنوان

صفحه 4-1-11- وزن بذر درحبه

46 4-1-12- pH

47 4-1-13- میزان اسید تارتاریک

47 4-1-14- درصد مواد جامد محلول

48 4-2- حلقه برداری

53 4-2-1- عملکرد کل تاک

53 4-2-2- تعداد خوشه

53 4-2-3- وزن خوشه

54 4-2-4- طول خوشه

54 4-2-5- عرض خوشه

55 4-2-6- تعداد حبه درخوشه

55 4-2-7- وزن حبه

56 4-2-8- طول حبه

56 4-2-9- عرض حبه

56 4-2-10- تعداد بذر در حبه

56 4-2-11- وزن بذر درحبه

57 4-2-12- pH

57 4-2-13- میزان اسید تارتاریک

57
شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              
4-2-14- درصد مواد جامد محلول

58 4-3- تنک حبه

63 4-3-1- عملکرد کل تاک

63 4-3-2- تعداد خوشه

63
4-3-3- وزن خوشه

64 4-3-4- طول خوشه

64 4-3-5- عرض خوشه

65 4-3-6- تعداد حبه درخوشه

65 4-3-7- وزن حبه

65 عنوان

صفحه 4-3-8- طول حبه

66 4-3-9- عرض حبه

66 4-3-10- تعداد بذر در حبه

66 4-3-11- وزن بذر درحبه

67 4-3-12- pH

67 4-3-13- میزان اسید تارتاریک

68 4-3-14- درصد مواد جامد محلول

68 4-4- تنک خوشه

74 4-4-1- عملکرد کل تاک

74 4-4-2- تعداد خوشه

74 4-4-3- وزن خوشه

75 4-4-4- طول خوشه

76 4-4-5- عرض خوشه

76 4-4-6- تعداد حبه درخوشه

77 4-4-7- وزن حبه

77 4-4-8- طول حبه

78 4-4-9- عرض حبه

78 4-4-10- تعداد بذر در حبه

78 4-4-11- وزن بذر درحبه

78 4-4-12- pH

79 4-4-13- میزان اسید تارتاریک

79 4-4-14- درصد مواد جامد محلول

80 فصل پنجم

85 5- بحث

85 منابع

93

چکیده

به مقصود مطالعه تاثیر اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک خوشه و تنک حبه بر خصوصیات کیفی و کمی انگور رقم عسکری، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار در پنج سطح مختلف و در چهار تکرار در سال 1391 در شهرستان کاشمر روستای نصرآباد اجرا گردید. در این آزمایش تاثیر اسید جیبرلیک در غلظت های صفر، 50، 100 ، 150و ppm 200 در دو زمان محلول پاشی قبل از گلدهی و بعد از گلدهی، حلقه برداری درزمان های دو هفته قبل از گلدهی، دو هفته بعد از گلدهی، چهار هفته بعد از گلدهی و شش هفته بعد از گلدهی، تیمار تنک حبه هم در زمان های دو هفته بعد از گلدهی، چهار بعد از گلدهی، شش هفته بعد از گلدهی و هشت هفته بعد از گلدهی به میزان 30 درصد و در نهایت تنک خوشه هم در یک زمان به میزان 5، 10، 15 و20 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه و خوشه باعث افزایش میزان pH نسبت به تیمار شاهد شده بیشترین pH مربوط به تیمار جیبرلیک درغلظت ppm 200 با میانگین (3.85) در حالی که کمترین pH مربوط به تیمار شاهد (3.2) می­باشد. همچنین بیشترین میزان اسیدیته قابل تیتراسیون مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین0.965 و کمترین میزان هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین 0.6107 بود. بیشترین میزان مواد جامد محلول (TSS) هم در تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 18.75 و کمترین هم مربوط به تیمار شاهد با میانگین 14.75 بوده. نتایج تعدادی از فاکتور های کمی اندازه گیری شده هم نشان داد که بیشترین عملکرد درخت مربوط به تیمار حلقه برداری در زمان 2 هفته بعد از گلدهی با میانگین 40.38 کیلوگرم و کمترین عملکردمربوط به تیمار شاهد با میانگین 19.78 روی عملکرد داشته. تیمارجیبرلیک در غلظت ppm 200 کمترین عملکرد را در بین تمام تیمار ها داشته با میانگین2.223 کیلوگرم در هر درخت بوده. البته تیمار تنک خوشه بعد از تیمار حلقه برداری، هم باعث افزایش عملکرد شده می باشد. بیشرین تعداد خوشه در تیمار حلقه برداری در زمان دوهفته قبل از گلدهی با میانگین 116.5 خوشه و کمترین هم مربوط به تیمار جیبرلیک با غلظت ppm 200 با میانگین 26 خوشه بود. همچنین بیشترین وزن خوشه مربوط به تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 432.25 و کمترین مربوط به تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین 82.25 بود اما بین غلظت های ppm 200 و150 اختلاف معنی دار نبود. جیبرلیک تاثیر زیادی روی طول خوشه گذاشت به طوری که با غلظت های بالای ppm 50 طول خوشه به 33 سانتی متر هم رسید و کمترین طول خوشه هم در تیمار شاهد به ثبت رسید با 16 سانتی متر، همچنین بیشترین تعداد حبه در تیمار تنک خوشه به تعداد 20 خوشه در تاک با میانگین 124.25 عدد و کمترین هم در تیمار جیبرلیک در غلظت ppm 200 با میانگین 30.5 ثبت گردید.

کلمات کلیدی : اسید جیبرلیک، حلقه برداری، تنک حبه، تنک خوشه، انگور عسکری، مواد جامد محلول

فصل اول

مقدمه

ايران به علت برخورداري از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب يکي از مهمترين مناطق پرورش انگور در جهان محسوب مي گردد.

انگور يکي از ميوه هايي می باشد که بشر آن را از دير باز شناخته و در طول قرون به روش هاي مختلف از آن بهره گيري نموده می باشد. درخت انگور که در ايران آن را تاک يا مو مي نامند بر اساس آمار سازمان خواروبار و کشاورزي جهاني در سال ۲۰۰۹ سطح زير کشت انگوردر جهان ۷۵۱۸ هزار هکتار گزارش شده می باشد. در بين کشورهاي جهان اسپانيا از نظر سطح زير کشت انگور مقام اول و ايتاليا و فرانسه در مقام هاي بعدي قرار دارند(خوشخوی و همکاران، 1381).

ايران به علت برخورداري از شرايط جغرافيايي و اقليمي مناسب يکي از مهمترين مناطق پرورش انگور در جهان محسوب مي گردد . کشور ايران ششمين کشور توليد کننده اين محصول در جهان مي باشد.

انگور با نام علمي vitis sppاز نظر ميزان توليد يکي از مهمترين ميوه هاي دنيا و ايران مي باشد.

عدم آگاهي از خصوصيات ارقام انگوراز جمله مسائلي می باشد که اکثر توليدکنندگان بدون در نظر داشتن آنها به توليد حداقل محصول بسنده ميکنند، در صورتيکه با شناخت ارقام مناسب يک منطقه ميتوان ميزان محصول را تا حد زيادي افزايش داد(جلیلی مرندی، 1386).

با در نظر داشتن گستردگي آب و هوايي مناطق انگورکاري نمي­توان ارقام محدود تجاري موجود را جهت كليه مناطق توصيه نمود، بنابراين بايستي ارقام و ژنوتيپ­هاي مختلف در شرايط آب و هوايي متفاوت مورد بررسي قرار گرفته و ارقام مناسب براي هر نوع آب و هوا مشخص و توصيه گردد(جلیلی مرندی، 1386).

ارقام تجاري موجود بطور تصادفي در اثر تفرق صفات ناشي از كشت بذر به وجود آمده­اند. با در نظر داشتن هتروزيگوسيتي شديد، نتايج حاصل از كشت بذور يك درخت نيز داراي صفات و خصوصيات بسيار متفاوتي هستند. ارقام انگور تجاري موجود در ايران بدون كار اصلاحي ايجاد و توسط باغداران علاقهمند، در سطح محدودي از تنوع ژنتيكي انتخاب و تكثير شده­اند. مسلم می باشد در صورت بررسي و شناسايي ارقام و ژنوتيپ­ها، پتانسيل افزايش توليد انگور از لحاظ خصوصيات كمي و كيفي برتر نسبت به ارقام موجود هست(جلیلی مرندی، 1386).

بررسي شاخص­هاي فيزيولوژيك مانند فتوسنتز، ميزان فلورسانس، کلروفيل، تعرق، هدايت روزنهاي، مقاومت روزنهاي، دماي برگ و محتواي نسبي آب برگ ميتواند به درك عميق­تر مكانيسم­هاي مرتبط با رشد، توليد محصول و سازگاري منجر گردد و به عنوان يك معيار خوب در برنامه هاي اصلاحي براي انتخاب ارقام مناسب براي هر منطقه بهره گیری گردد(خوشخوی و همکاران، 1381).

مهمترین کاربرد جیبرلین برای افزایش میزان محصول انگور می باشد که این اقدام بسته به زمان کاربرد هورمون به دوصورت انجام می گیرد . اگر هورمون پاشی قبل از اقدام لقاح یعنی 10 روز قبل از ریزش گلبرگها صورت گیرد باعث از بین رفتن مادگی و تولید حبه‌های بدون هسته می گردد. این اقدام با ریزش تعدادی از حبه‌ها همراه می باشد پس در انگور یاقوتی که خوشه متراکم دارد باعث تنک شدن خوشه (ریزش گلهای خوشه) و بالا رفتن کیفیت محصول می گردد زیرا حبه‌های باقی مانده فضای زیادی برای رشد دارند. افزایش محصول انگور زمانی می باشد که هورمون پاشی بعد از انجام اقدام لقاح و تشکیل حبه انجام می‌گیرد که باعث درشت شدن حبه‌ها می گردد(آزاده راد،1385).

وينكلر و همكاران نشان دادند كه انجام حلقه برداري تجمع قند در انگورهاي دانه دار و اندازه حبه را در بي دانه ها افزايش مي دهد. رقم ‘بيوتي’ بي دانه بالاترين ميزان كربوهيدرات و قند را در بين ارقام ‘تامپسون’ و ‘گلد’ در نتيجه اقدام حلقه برداري نشان داد. در آزمايشي كه روي ٧ رقم با دانه و ١٠ رقم بي دانه ‘وينيفرا’ انجام گردید حلقه برداري ساقه يكساله در بيشتر ارقام تجمع قند و رسيدن را تحريك نمود(وینکلر و همکاران، 1974).

روپر و همکاران نشان دادند كه در رقم ‘ايتالين اليكونيا’ تنك حبه همراه با حلقه برداري كيفيت ميوه را به وسيله افزايش نسبت مواد جامد محلول به اسيد بهبود مي بخشد. حلقه برداري در انگور بلوغ را تسريع مي كند. در حلقه برداري در انگور با برداشتن نوار كاملي از پوست شاخه هاي ميوه­ده يكساله (در زيرخوش) بهره گیری از يك چاقوي حلقه برداري در زمان مناسب كه در اين پژوهش در مرحله آغاز گلدهي انجام شده می باشد، براي مدتي كوتاه و موقت از انتقال مواد غذايي و هورمون هاي ساخته شده از برگ ها به ساير نقاط مصرف كننده جلوگيري كرده و در طي اين مدت اين مواد تنها صرف تغذيه خوشه مي گردد که از رقابت سرشا خه هاي جوان و ساير بخش هاي گياهي در مصرف مواد غذايي با خوشه ها كاسته ميشود(روپر و همکاران،1989).

تنک کردن عبارتست از کم کردن تعداد خوشه هاي گل يا ميوه.اين اقدام اثر حتمي بر بالا بردن کيفيت انگور دارد.با هرس ملايم يعني باقي گذاشتن تعداد زيادتري جوانه مرکب بر روي بوته در فصل زمستان.و سپس تنک کردن تعدادي از خوشه هاي گل در فصل بهار عملا نسبت برگ به گل بالا مي­رود يعني براي هر خوشه تعداد زيادتري برگ روي بوته باقي مي ماند که از طريق مقدار بيشتري مواد قندي به حبه ها رسيده و درشت تر ميشود.باقي گذاشتن تعداد زيادتري برگ روي بوته نه تنها باعث تغذيه بهتر خوشه مي­گردد بلکه خود گياه نيز به گونه کلي از مواد غذايي بيشتري برخوردار خواهد گردید. از انجا که تنک کردن عبارتست قطع بعضي از قسمت هاي زنده و فعال گياه داراي اثري مشابه هرس دارد يعني واکنش گياه در برابر تنک کردن عبارت خواهد بود از تمرکز بيشتر مواد به قسمتهاي باقيمانده(محمود زاده، 1388).

اثر جیبرلین بر رویی عوامل مختلفی مانند : ریزش گل ، محرک رشد، عامل تنک کنندگی، ازدیاد حجم یاخته ، افزایش طول وحجم حبه ها ، افزایش وزن حبه ها وکاهش تعداد حبه ها مطالعه شده(آزاده راد،1385).

و تنک کردن که اثر صد در صد بر بالا بردن کیفیت انگور دارد. که در چند مرحله شامل: تنک گل، تنک خوشه میوه، تنک حبه، ازدیاد حجم حبه های انگور انجام می گردد(محمود زاده، 1388).

فصل دوم

  • کلیات و مطالعه منابع

2-1- تاریخچه کشت

از نظر قدمت تاریخی کشت انگور از قدیمی ترین هنرها به شمار می رود و طبق بعضی روایات حضرت نوح (ع) اولین کسی بود که به پرورش انگور اقدام نمود(قنادها و همکاران،1382)

انگور از دوران بسیار قدیم به ما ارث رسیده می باشد. قدیمی بودن آن به وسیله فسیل برگ و بذرهای کشف شده در شمال آمریکا و اروپا در لایه های رسوبی دوران سوم زمین شناسی تایید می­گردد(مختاریان،1374).

انگور از نظر میزان تولید مهمترین میوه دنیا و ایران می باشد به طوری که تولید آن در سطح جهان از سایر درختان بیشتر می باشد(خوشخوی و همکاران ،1381، قناد و همکاران،1382)

انگور از مهمترین میوه هایی می باشد که بشر از آن بهره گیری می کرده و بخاطر مصارف متعدد و اهمیت تغذیه ای در ردیف یکی از با اهمیت ترین محصولات دنیا به شمار می­آید(تفضلی همکاران،1370 ، مختاریان،1374).

در ایران باغاتی که به موجب اقتضای زمان و روی تجربه پدران ما در زمین های قدیم احداث گردیده، با تاکداری دنیای پیشرفته که حاصل تحقیقات دانشمندان و کارشناسان رشته موکاری می باشد در بسیاری از مسائل از قیبل کاشت، داشت و برداشت تفاوت کلی دارد تا آنجا که در حال حاضر با در نظر داشتن روشهای متداول در کشور ما محصول بدست آمده جواب گوی هزینه های داشت و برداشت نمی باشد. لذا با تغییرات اساسی در اصول فنی از قبیل هرس و سیستم های هدایت تاک، همچنین مکانیزه کردن تاکستانها، انتخاب ارقام و احداث تاکستان­های جدید بایستی مانند تمام کشورهای پیشرفته در امور تاکداری نسبت به اصلاح تاکستان­ها از یک طرف و احداث تاکستان­های جدید و طرفداری مادی و بازار فروش از طرف دیگر اقدام لازم و سریع معمول داشت یکی از معضلات اساسی و فنی تاکداران ما عدم آشنائی با سیستم های تریت بر حسب شرایط اقلیمی می باشد(تفضلی و همکاران، 1373).

-2- رده­بندی گیاهی

انگور از راسته عناب تیره آمپلی داسه یا ویتیاسه و حاوی10 جنس مختلف مانند ویتیس[1] ، سیسوس[2] ، آمپلوپسیس[3] وغیره می­باشد(تفضلی و همکاران،1373، جلیلی مرندی،1386).

انگور تجاری و قابل خوراک به جنس ویتیس وابسته می باشد که این جنس شامل دو زیرجنس می­باشد:

1.انگور اروپایی: که حاوی 38 کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس وینیفرا[4]

2.انگور آمریکایی: که حاوی40 عدد کروموزوم می­باشد. مانند ویتیس روتندی فولیا[5] (قنادها وهمکاران، 1382).

2-3- طبقه بندی موهای ایران از نظر سیستماتیک

موهای مورد کشت در ایران بطور کلی از خانواده ویتاسه و از جنس ویتیس به غیر از گونه لابروسکا که در شمال کشور توسط آقای دکتر ناظمیه شناسایی شده می باشد. از ویژیگی­هایی که در ارتباط با گونه ویتیس وینیفرا می­توان بر شمرد این می باشد که:

  1. این گونه بهترین کیفیت میوه را دارد و 90 درصد تولید انگور جهان مربوط به همین گونه می باشد.
  2. حساس به سرما می باشد و قسمت هوایی آن در سرمای 15- تا 18- درجه سانتیگراد صدمه می­بیند.
  3. حساس به آفات مهم ریشه فیلوکسرا[6] می باشد.
  4. حساس به بیماری های قارچی مانند سفیدک حقیقی و دورغین می باشد.
  5. مقاوم به نمک بوده و بسته به سن نباتات 1 تا 3 در هزار نمک (کلرورسدیم) راتحمل می­کند.
  6. مقاوم به آهک می باشد و تا حدود 50 درصد آهک فعال را تحمل می­کند.
  7. مقاوم به خشکی می باشد.
  8. ریشه زایی قلمه در آن به راحتی انجام می­گیرد(مختاریان،1374).

تعداد صفحه :116

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]