با عنوان : نصاب پذیری مهریه

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

‌واحد دامغان

پايان‌نامه

جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي

موضوع:

نصاب پذیری مهریه

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر محمدجواد باقي‌زاده

استاد مشاور:

جناب آقای دكتر علیرضا حسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چکیده. 1

مقدمه: 2

الف- اظهار مسأله. 2

ب- سوالات: 3

ج- فرضیه ها: 3

د- ضرورت پژوهش.. 3

ه – اهداف پژوهش.. 5

و- پیشینه پژوهش: 6

ز- روش پژوهش.. 6

ح – ساختار پژوهش.. 6

فصل اول. 7

مهریه، احکام و کارکردهای آن.. 7

1- مهریه در لغت و اصطلاح. 8

1-1- مهریه در لغت.. 8

1-2- مهریه در اصطلاح. 9

1-3- انواع مهریه. 13

1-3-1- مهر المسمی و شرایط آن.. 13

1-3-1-1-مهر المسمی.. 13

1-3-1-2- شرایط مهرالمسمی.. 14

1-3-1-2- مقدار مهرالمسمی.. 16

1-3-2- مهرالسنه و مقدار آن به قیمت روز. 17

1-3-3- مهرالمثل.. 18

1-3-3-1- موارد تعلق مهرالمثل.. 19

1-3-4- مهرالمتعه. 19

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

1-3-4-1- مهرالمتعه و وجوه افتراق و اشتراک آن با مهرالمثل.. 20

4-2-مالکیت زن بر مهر. 21

1-4- عوامل استقرار مهر. 21

1-4-1- علت های و مستندات پرداخت مهریه. 23

1-4-1-1- آیات.. 23

1-4-1-2- روایات.. 27

1-4-2-کارکردها و حکمتهای مهریه. 29

1-4-3- اهمیت مهراز نظراسلام. 34

1-4-4- آثار روانی مهر. 35

1-4-5-احکام مهریه. 37

1-4-6- نحوه مطالبه مهریه : 45

1-4-6-1- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه : 46

فصل دوم. 49

مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن.. 49

2- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه. 50

2-1- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست.. 50

2-2- مقدار مهر در حقوق موضوعه. 52

2-2-1- مقدار مهر در حقوق ايران.. 52

2-2-2- مقدار مهر در حقوق کشورهاي اسلامي.. 53

2-2-3- روایات.. 55

مطالعه علت های نظریه اول. 58

2-2-4- حکم تکلیفی مهریه زیاد. 60

2-2-5- حکم وضعی مهریه های زیاد. 61

2-2-6- آسیب های پذیرش مهریه های زیاد. 63

2-2-6-1- باورهای غلط ودلایل افزایش مهریه. 63

2-2-6-2- آثار منفی مهریه های زیاد. 65

2-3- نظر دوم مهریه نصاب پذیر می باشد.. 69

2-3-1- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم اولیه. 69

2-3-2- نصاب پذیر بودن مهریه طبق حکم ثانویه. 75

2-4- کارکردهای منفی افزایش مهریه. 78

2-4-1- افزایش سن ازدواج. 78

2-4-2- تغییر در نوع همسرگزینی.. 79

2-4-3- کاهش نرخ ازدواج. 79

2-4-4- ایجاد خصومت و دشمنی.. 80

2-4-5- تحمل اجباری زندگیهای تصنعی.. 80

2-4-6- احتمال سوداگری.. 80

2-4-7- تحت الشعاع قرارگرفتن ارزشهای دینی.. 81

2-5- بررسي صحت يا عدم صحت مهريههاي سنگين موجود. 86

2-6- عقد نکاح عقدی می باشد مالی.. 86

2-6-1- عقد نکاح عقدی می باشد غیر مالی.. 86

2-7- معناي مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. 87

2-7-1- اثر غير مقدورالتسليم بودن موضوع معامله. 89

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

پیشنهادات.. 91

نتیجه : 94

منابع. 96

الف- کتابهای فارسی.. 96

ب-کتاب های عربی.. 97

ج- مقالات.. 98

د- سایت ها: 99

ه – نرم افزار: 99

چکیده

 تعيين مهريه براي زن در ازدواج امري تأييدي در اسلام بوده و خداوند متعال نيز به پرداخت آن تأکيد فرموده می باشد. با اينکه در اسلام بر استحباب مهريه­ي کم و کراهت زيادي آن تأکيد شده می باشد اما در سال­هاي اخير ميزان آن افزايش زيادي پيدا کرده و اين امر مشکلاتي را در جامعه به وجودآورده می باشد،که بنظر می رسد تعیین نصاب برای آن می تواند راهگشا باشد.در فقه اسلامی پیرامون مهریه دو نظریه هست :نظر اول که نظر معروف فقهای امامیه و عامه می باشد ،آنست که مهریه نصاب پذیر نیست، بلکه این امر به تراضی طرفین بستگی دارد،که قانون مدنی نیز از نظر معروف فقهای امامیه تبعیت نموده می باشد. اگرچه پذیرش نظریه مذکور در زمان و مکان خاص خود قوانین و فقه پویای شیعه را به چالش نکشید، لیکن در حال حاضر جامعه چشم انتظار مداخله شارع در این مقوله می باشد. پیش روی برخي از فقهای امامیه بر اين عقيده­اند که مهریه نصاب پذیر می باشد و ميزان مهریه نبايد بيشتر از مهرالسنه يعني پانصد درهم باشد. اگرچه این نظریه در بستر زمان نشان داد که دارای پایه های محکمی از نظر منطقی و تجربی بوده ودر زمینه علمی و فقهی نیز قابل دفاع می باشد، لیکن مورد پذیرش قرار نگرفته می باشد. بنظر میرسد با در نظر داشتن ضرورت و مصلحت جامعه اسلامی،حاکم اسلامی می تواند همانند دخالت خود در قیمت گذاری کالاها در این امر نیز دخالت کرده و با تغيير در قوانين مربوطه به عنوان حکمي شرعي و حکومتی و با تعيين حداکثري براي ميزان مهريه ، مهريه­اي بيش از آن چیز که مشخص شده را فاقد اعتبار دانسته و راه را بر اراده هایی که هیچ قید و بندی برای خود تصور نمی کنند ببندد. همچنین زیرا يکي از شرايط صحت مهریه مقدورالتسليم بودن آن می باشد و مهريه­هاي سنگين، به علت عدم تمکن مالي مرد مقدورالتسليم نيست، لذا براي صحت توافق طرفین ،راهی غیر از محدود کردن اراده آنان وجود نخواهد داشت.

کلید واژه ها:

نکاح، مهریه، نصاب، نصاب پذیری، مهرالسّنه

مقدمه:

الف- اظهار مسأله

خانواده مجموعه و تشکلي می باشد که بر اساس مهر و محبت متقابل زوجين نسبت به يکديگر شکل گرفته و اين عامل باعث ثبات و ماندگاري آن مي­گردد. قبل از اسلام، روابط مالي نيز بر اين قرارداد مقدس حاکم بوده که مانند­ي آنها پرداخت مهريه به زن بوده می باشد. اسلام نيز اين امر را تأييد کرده می باشد. با در نظر داشتن اينکه امور مالي در نکاح امري فرعي بوده و هدف اصلي ازدواج، زندگي مشترک همراه با مهر و محبت زوجين نسبت به يکديگر می باشد، اسلام توصيه­هاي اکيدي مبني بر کم بودن مهريه­ي زن بيان داشته می باشد. اما تعيين ميزان مهريه با در نظر داشتن توانایي مرد و شأن زن و آداب و رسوم افراد مختلف به طرفين واگذار شده می باشد.

متأسفانه در سال­هاي اخير، ميزان مهريه بدون در نظر داشتن توانایي­هاي مالي مرد به صورت فوق العاده­اي افزايش پيدا کرده می باشد، به نحوي که امکان پرداخت درصد کمي از مهريه­ي تعيين شده هم براي مرد وجود ندارد. ابتلای مذکور ناشی از پدیده ی نوظهور تداول مهریه های زیاد خارج از توان می باشد و محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری تعداد زیادی از خانواده ها، رقابت های حساب نشده، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان می باشد. این ابتلا، زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترس مردان جوان شده و به نسبت تعمیم مهریه های زیاد که همچنان در حال گسترش می باشد و می رود تا فراگیر گردد دامنه ی آسیب ها نیز گسترش می یابد و در مواردی به متلاشی شدن خانواده ها نیز می انجامد. از این رو، ناچار بایستی در پی چاره ای برای رفع این ابتلا بود.

آیا مهریه نصاب پذیر می باشد؟ آیا در بین فقها بوده اند کسانی که به نصاب پذیری مهریه اعتقاد داشته باشند؟ آیا فقهای موافق نصاب پذیری مهریه، مخالف هم داشته اند؟ چرا اتفاق فقها قائل به عدم نصاب پذیری مهریه می باشند؟ پذیرش این نظریه در عصر کنونی با چه تبعاتی همراه می باشد؟ علت های موافقان و مخالفان نصاب پذیری مهریه چه می باشد؟ آیا با در نظر داشتن تبعات و آثار زیانبار پذیرش مهریه های زیاد و بی حد و حصر، ادله ی فقه تاب برقراری ضابطه برای محدودیت اراده ها در جهت رعایت تناسب مهریه با توان متعهد را دارد؟ مقدور التسلیم نبودن مهریه بواسطه عدم توانایی متعهد چه تاثیری در عقد نکاح دارد؟ آیا ضرورت حفظ مصلحت جامعه ی اسلامی به حدی هست که اصل آزادی اراده ها را به چالش بکشد؟

بنظر می رسد پاسخ به سوالات فوق و کنکاش در نظرات مربوط به مهریه می تواند دریچه ای بسوی آینده روشن در خصوص مهریه بگشاید.

ب- سوالات:

1- آیا می توان برای مهریه نصاب گذاشت و سلطه و قوانین حکومتی را به اراده طرفین تحمیل نمود ؟

2- باتوجه به اینکه مهریه های زیاد غیر قابل تسلیم می باشد آيا مي­توان چنين مهريه­هايي را صحيح تلقي نمود؟

3- آیا همانگونه که حاکم اسلامی در نرخ گذاری کالاها می تواند دخالت داشته باشد درتعیین سقفی برای مهریه نیز می توان برای او اختیاری فرض نمود؟

ج- فرضیه ها:

1- بنظر می رسد با در نظر داشتن پویا بودن فقه وعدم ممنوعیت شرعی ،امکان تعیین نصاب برای مهریه وجود داشته باشد.

2- یکی از شرایط صحت معامله در قانون و شرع مقدورالتسلیم بودن آنست لذا مهریه های غیر قابل تسلیم صحیح نمی باشد.

3-با در نظر داشتن شرایط زوجین، مصلحت و ضرورت جامعه اسلامی، حاکم اسلامی می تواند از تعیین مهریه های زیاد جلوگیری کند.

د- ضرورت پژوهش

طی سالهای اخیر، تاسیس مهر در داخل نظام اسلامی ایران به مشکلی دچار شده می باشد که می رود با در نظر داشتن فقدان مانع و حد و سقف و گسترش و بزرگی بیشتر مانع ازدواج یا حداقل کاهش شدید ازدواج گردد. در حالی كه مهریه هدیه‌ای می باشد كه میزان آن بستگی به توان فرد دارد. گاهی اتفاق می‌افتد كه مردان در هنگام ازدواج، مهریه‌های سنگین و كلانی را قبول می‌كنند، در حالی كه از عدم توانایی مالی خود مبنی بر پرداخت این مهریه، آگاهی دارند و این موضوع به معنای دادن وعده پرداخت هدیه‌ای می باشد كه توانایی پرداخت آن وجود ندارد، بدیهی می باشد كه این موضوع نه تنها موجب استحكام خانواده نمی‌گردد بلكه موجب ایجاد كدورت و دلخوری نیز خواهد گردید.

تعداد صفحه :107

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***